ENS TRASLLADEM

ENS TRASLLADEM
Nova web a almoines.tk

dimecres, 30 de maig de 2012

Informe de fiscalització de la Sindicatura de Comptes

Podeu consultar en este pdf l'informe de fiscalització de l'any 2009 de l'Ajuntament d'Almoines, realitzat per la Sindicatura de Comptes.

09V_almoines


9. RECOMANACIONS
En l’apartat 3 del present Informe hem assenyalat aquelles incidències méssignificatives, resultat del treball de fiscalització, respecte de les quals els responsablesde l’Ajuntament han d’adoptar mesures correctores per a evitar que es tornen a produiren exercicis futurs.A més a més convé efectuar les recomanacions que indiquem tot seguit:

a) El Ple de l’Ajuntament hauria de regular el termini i periodicitat de remissió dela informació relativa a l’execució dels pressuposts i moviment de tresoreria,així com la fiscalització prèvia que ha d’efectuar la Intervenció, com indical’apartat 5.3.1.

b) S’han de prendre les mesures oportunes per a donar compliment al pla econòmici financer aprovat per l’Ajuntament per a l’exercici de 2009–2011, pel que fa al’objectiu d’estabilitat pressupostària (apartat 5.3.2).

c) En la comptabilitat de les despeses amb càrrec al pressupost, l’Ajuntament ha detenir en compte, en tots els casos, l’efectiva realització de la prestació del serveicontractat per al consegüent reconeixement de l’obligació i pagament posterior.A més a més s’ha de tenir en compte el caràcter limitador i vinculant dels crèditsautoritzats, així com l’obligació d’imputar a l’exercici pressupostari les despesesque s’hi contrauen, tot això sense perjudici de les excepcions previstes en lanormativa d’aplicació i de la seua comptabilitat en el compte “Creditors peroperacions pendents d’aplicar a pressupost”. Quant a la vinculació dels crèdits,recomanem a l’Ajuntament que adopte, dins del marc legal vigent, els nivells devinculació que més s’ajusten a les seues necessitats (apartat 7.1).

d) L’Ajuntament hauria d’esmenar les deficiències assenyalades en l’apartat 7.1 pelque fa als pagaments per a justificar i observar les recomanacions que hiindiquem per a una millora en el procediment d’aprovació i liquidació delscomptes justificatius.

e) Els criteris d’estimació dels saldos deutors de cobrament dubtós hauriend’abastar la totalitat dels capítols d’ingressos, així com observar lescircumstàncies previstes en l’article 103 del Reial Decret 500/1990, per a la seuaconsegüent inclusió en les bases d’execució pressupostària, com indiquem enl’apartat 7.2.

f) En l’apartat 8.5 assenyalem les observacions que ha de tenir en comptel’Ajuntament per a la millora dels seus procediments de contractació.