ENS TRASLLADEM

ENS TRASLLADEM
Nova web a almoines.tk

dijous, 20 de maig de 2010

Concurs d'idees de graffitis


BASES CONCURS D’IDEES DE GRAFFITIS AL TANCAT DEL COL•LEGI

1. PARTICIPANTS
Podran participar totes aquelles persones majors de 16 anys.
2. OBJECTE I TEMA
L’objecte del concurs és elegir el graffiti que serà utilitzat per pintar en la paret sud del col•legi públic “El Castell” d'Almoines. La paret té unes mesures aproximades de 20 metres de llarg per 4 metres d'altura. Les pintures i material necessari per realitzar el graffiti guanyador en la paret, correrà a càrrec de l'Ajuntament d'Almoines.
3. NÚMERO I PRESENTACIÓ D’OBRES
Podran presentar-se dos cartells per autor i hauran de presentar-se en format DIN A3. També, s'haurà d'entregar en suport digital (CD) en format jpg o pdf.
4. TERMINI DE PRESENTACIÓ
El termini de presentació de les obres estarà obert fins al 15 de juny de 2010 inclòs. Els treballs s’han de presentar acompanyats d’un sobre tancat sense cap tipus d’identificació exterior, en l’interior del qual s’inclouran les dades de l’autor/a: nom i cognoms, adreça completa, telèfon, municipi, codi postal i fotocòpia del document nacional d'identitat.

Les obres podran ser lliurades personalment a l’Ajuntament (de dilluns a divendres de 9h a 14h) o a la Casa de Cultura (de dilluns a divendres de 17h a 20h). Les obres també podran ser enviades per correu a l’adreça següent:
AJUNTAMENT D’ALMOINES
“CONCURS D’IDEES DE GRAFFITI AL VALLAT DEL COL•LEGI”
Plaça Major, 2. 46723 Almoines
5. JURAT
El Jurat estarà format pels següents membres: Els membres de la Corporació Municipal, actuant la Regidora de Serveis a les Persones com a presidenta. Els acords es prendran per majoria de vots i la decisió del Jurat serà única i inapel•lable. Es valorarà l’originalitat, la defensa de valors socials, la identificació amb el poble, etc.
6. LLIURAMENT DE PREMIS
L'autor del graffiti guanyador rebrà un certificat acreditatiu, que li serà entregat en l'acte de lliurament de premis, la data del qual serà concretada després d'haver elegit el graffiti guanyador. Els treballs no premiats podran ser utilitzats com a material d'exposició per l'Ajuntament d'Almoines.
7. ACCEPTACIÓ DE BASES
La participació en esta convocatòria suposa la plena acceptació d’estes bases així com de les decisions del jurat. Els treballs premiats quedaran en propietat de l’Ajuntament d’Almoines per a la seua reproducció, difusió i exposició. Els treballs no premiats podran ser arreplegats a partir de la setmana següent a la finalització de l’exposició.
8. PUBLICACIÓ DE LES BASES
Aquestes bases es publicaran al tauler d'edictes de l'Ajuntament d'Almoines i a la pàgina web de l'ajuntament.