ENS TRASLLADEM

ENS TRASLLADEM
Nova web a almoines.tk

dilluns, 28 de novembre de 2011

Modificació d'ordenances fiscals

El ple ordinari de dijous 24 de novembre de 2011 va aprovar per unanimitat modificar les següents ordenances fiscals per a l'exercici 2012:

IMPOST DE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA
Turismes de menys de 8 cavalls fiscals: 15,54 € (fins ara era de 17,67 €)
Turismes de 8 fins a 11,99 cavalls fiscals: 41,96 € (fins ara era de 47,71 €)

TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE RECOLLIDA DE FEM
Habitatges familiars: 60 €
Bars i restaurants: 225 €
Cafeteries: 175 €
Bancs, caixes d'estalvi i farmàcies: 225 €
Locals de gestió administrativa, despatxos: 175 €
Comerç de pa, fruites i verdures: 200 €
Peixateria i carnisseria: 160 €
Serveis de perruqueria i bellesa: 160 €
Altres comerços i locals industrials: 250 €

El cost del servei té una previsió de baixar de 120.930 € a 88.963 €.

TAXA PER LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES
La quota tributària resultarà d'aplicar la base imposable el gravamen de l'1 per cent. Però la quota no podrà tindre un valor inferior a 9 euros.

TAXA PER LA UTILITZACIÓ DEL DOMINI PÚBLIC PER TAULES I CADIRES
Per cada taula i quatre cadires: 7,5 €/mes o 75 €/any
Fins ara era de 10 €/mes i 100 €/any