ENS TRASLLADEM

ENS TRASLLADEM
Nova web a almoines.tk

divendres, 5 de febrer de 2010

L'Ajuntament d'Almoines remodelarà la piscina municipal

També millorarà la xarxa d'aigües de pluja i aigua potable al carrer Riu Serpis

L'Ajuntament d'Almoines va acordar per unanimitat dels grups polítics el passat 28 de gener sol•licitar finançament dins del Fons Estatal d'Inversió Local, per a la realització de dos projectes d'obres atenent a les necessitats del municipi. El primer dels projectes és l'adequació i millora de la piscina pública municipal, i el segon és l'execució i millora de la xarxa d'aigües de pluja i d'aigua potable al carrer Riu Serpis. Per a la realització d'aquestes obres es compta amb un pressupost de 252.863 euros, desglossat en 141.393,06 €. per al primer projecte i 111.469,94 € per al segon.

Les obres d'adequació i millora de la piscina pública municipal consistiran en fer got nou, menys profund en forma de platges. També es renovarà tota la maquinària de depuració i filtrat d'aigua, així com les instal•lacions de llanterneria, depuració i electricitat de la instal•lació esportiva ubicada al poliesportiu municipal de la població d'Almoines. Està previst que l'execució de l'obra comence en setembre i acabe a finals de desembre del present any. La previsió és contractar set persones en situació d'atur.

Les obres d'execució i millora de la xarxa d'aigües de pluja i aigua potable al carrer Riu Serpis tindran dos punts principals. El primer és la substitució i nova execució d'una canalització col•lectora d'aigües pluvials en dit entorn incloent els corresponents embornals d'arreplegada d'estes aigües. Esta xarxa de col•lectors es connectarà amb la ja existent i permetrà l'evacuació de les aigües pluvials d'una part de la població que actualment presenta greus problemes en episodis puntuals de pluges torrencials. El segon punt principal d'aquest projecte és la substitució de la conducció d'aigua potable existent, de fibrociment, per una altra de polietilé, així com les vàlvules, peces especials i escomeses domiciliàries. Es preveu que la realització d'aquesta obra donarà treball a quatre persones desocupades.

Aquestes decisions, abans de passar a plenari, han estat explicades al Fòrum de Participació Ciutadana, el qual està d'acord amb els projectes.